Station Gates, Addlestone

Then: Station Gates, Addlestone, 1915
Now: Station Gates, Addlestone, December 2005

chyms.2003.004chyms.2003.004_STATION GATES