Addlestone Station

Then: Addlestone Station, 1909
Now: Addlestone Station, December 2005

chyms.0951.04chyms.0951.04_ADD STATION